ZorgenDat

Voor een creatief samenzijn

Een vaste creatieve ontmoetingsplek van (amateur)kunstenaars met en zonder beperking, hier geboren of elders.

Een plek waar de schotten tussen groepen van mensen zijn opgeheven. Samen kunst maken met een maatschappelijk boodschap van diversiteit en inclusie.

Initiatiefnemer ZorgenDat:  “Mijn naam is Emilie, ik ben groot liefhebber van verschillende kunstvormen en kan mijn eigen creativiteit kwijt in beeldend werk. De diversiteit van mensen in cultuur, geloof, afkomst en menselijke geest heeft mij altijd geboeid. Dat doet het nog steeds. Het samenbrengen van mijn creativiteit en voorliefde voor de kunst en mens in het project ZorgenDat; dat is wat ik wil”

(meer over Emilie >>>)

‘Als we het morgen willen weten, moeten we het vandaag onderzoeken. Als we het morgen willen veranderen, moeten we het vandaag proberen’

Op 14 juli 2016 is het VN verdrag Handicap door Nederland ondertekend. Dit verdrag versterkt de positie van de mensen met een beperking. De overheid moet zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en er geen (groepen) mensen worden uitgesloten op grond van welke beperking dan ook. Jij en ik weten dat anno 2019 dit nog lang niet overal zo is. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, blind zijn of slechthorend. Hoe toegankelijk Nederland is, bepalen we samen! Of het nu gaat om een lichamelijke aandoening, psychische kwetsbaarheid, migratieachtergrond of simpelweg door ouder worden, meedoen en er toe doen, willen we allemaal.

Kunst kan bijdragen aan een beter onderling begrip en meer verdraagzaamheid tussen mensen. Door samen kunst te maken en te beleven ontstaat vanzelf verbinding en dat kan de start zijn van iets moois. Dat is wat we willen bewerkstelligen met het project ZorgenDat.  Een kunstontmoetingsplek specifiek gericht op inclusie. ZorgenDat mensen met en zonder een beperking, hier geboren of elders samen op één plek volwaardig mee kunnen doen. Een algeheel toegankelijke plek te realiseren waar iedereen zich welkom voelt. Daarom dient met de toegankelijkheid van de locatie en met het kunnen uitvoeren van de activiteiten rekening  gehouden te worden.

De kracht van Kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Daarnaast draagt Kunst bij aan individuele ontplooiing,  welbevinden, gezondheid en maatschappelijke participatie van kwetsbaren. Waarden en effecten die hard nodig zijn in tijden van sociale transformatie.

Het is altijd een Kunst geweest ‘out of the box’ te denken en voelen; om te leren dat wat we gewend zijn los te laten. Door samen met kunst bezig te zijn hoopt het project ZorgenDat mogelijk te maken dat men voorbij gaat aan het geheel aan vooroordelen en angst voor het onbekende. Dat men leert luisteren naar het waarom van de ander en elkaar probeert te begrijpen. Zo leren we van ieders identiteit, gewoontes, behoeftes en gebruiken.

Met een afsluitend thematisch kunst en cultuur evenement helpt het project ZorgenDat ons de boodschap van diversiteit en inclusie aan een breed publiek door te geven.

Integratie en samenleving is een voortdurend proces en zal nimmer een eindresultaat kennen. Geschiedenis is geschreven, maar de toekomst gelukkig niet.

‘De Kunst van samenleven’

Het project ZorgenDat is bedoeld voor deelnemers die Kunst beoefenen of dit willen leren en zich kunnen vinden in onze missie en visie.  Het project is niet bedoeld om mensen dagstructuur, dagbesteding of arbeidsmatige activering aan te bieden. Het (opnieuw) aanleren van deze kernvaardigheden behoort niet tot de verantwoordelijkheid en doelstelling van het project ZorgenDat. Wel is het de bedoeling om samen met de inzet van professionele beeldende kunstenaars te zorgen voor de mogelijkheid om de artistieke kwaliteiten van deelnemers verder te ontwikkelen. Iedere professionele kunstenaar is gespecialiseerd in het begeleiden van kunstbeoefenaars van een specifieke groep. Dit zijn de ambassadeurs binnen het project ZorgenDat, die ook zorgdragen voor de aanwas van de specifieke deelnemers uit de beoogde groepen. Een kunstenaar die slechtziend of blind is, heeft voor zijn of haar artistieke
vorming namelijk een andere ondersteuning of begeleiding nodig dan die bijvoorbeeld slechthorend of doof is of geen beperking heeft.

Belangrijk is om als pilot het project ZorgenDat vanuit een toegankelijke fysieke plek vorm te geven. De bedoeling is in negen maanden tijd met alle betrokkenen het project en het concept op alle fronten verder uit te werken. Middels een eindevaluatie zal blijken of het initiatief als pilot haar bestaansrecht heeft bewezen. Zo ja, dan zal de geboorte in de vorm van de oprichting van de Stichting  ZorgenDat plaatsvinden.

In het najaar 2020 hoopt het project ZorgenDat als stichting een subsidieaanvraag te kunnen doen bij de Gemeente Utrecht en gelden via fondsen te kunnen werven om een vaste ontmoetingsplek te realiseren.

Om het project ZorgenDat tot een succes te maken, wordt er gezocht naar de juiste mensen of de juiste plek! Inclusie doe je niet alleen, maar samen. Het streven is de opstartfase van het project als pilot nog in 2019 te laten plaatsvinden en het project samen verder vorm te geven.

Langzamerhand begint alles wat meer handen en voeten te krijgen. Aan alle kanten wordt er gewerkt aan het vergroten van het netwerk, een eerste kader als uitgangspunt vormgegeven en advies en deskundigheid in toegankelijkheid van locatie en in de activiteiten gezocht. Er is zeker nog een weg te gaan om de juiste mensen op de juiste plek te vragen en te krijgen. Zorgvuldigheid is geboden om ook echt de mogelijkheid te realiseren, dat alle beoogde groepen volwaardig kunnen aansluiten, wanneer zij dit wensen. Het project ZorgenDat wil graag samenwerken met professionele kunstenaars, die door de wol geverfd zijn, om maar een leuke beeldspraak te gebruiken. Er zijn vele platformen, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen van de verschillende beoogden groepen benaderd. Teveel om te benoemen. En er zullen er nog veel volgen.

Het project ZorgenDat nodig je graag uit de deskundigheid en ervaring in toegankelijkheid in locatie en activiteiten met ons te delen en  in te zetten.  Ben jij een professioneel kunstenaar, ben je in staat deelnemers te ondersteunen en te begeleiden in hun artisticiteit en  spreekt de ideologie van het project ZorgenDat je aan, mail ons dan!  Of als je op welke manier dan ook kan bijdragen of een samenwerkingsverband zie.  Welkom en mail ons!

Wil je meedoen als deelnemer? Superleuk! Schrijf je in door een mail te sturen met je naam en adresgegevens en bij welke kunstuiting je graag aansluit.

Nieuwsgierig geworden en wil je de ontwikkelingen blijven volgen, geef je dan op voor de nieuwsbrief.

E-mailadres:
zorgendat@gmail.com

Tot snel!

‘Inclusie is geen privilege, het is een recht’